direct naar inhoud van Artikel 8 Wonen - Woongebouw
Plan: Beetsterzwaag - Van Lyndenpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0086.02BPVanlyndenpark-0401

Artikel 8 Wonen - Woongebouw

 

8. 1.       Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen - Woongebouw’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    woongebouwen;

b.    gebouwen ten behoeve van (half)ondergrondse parkeervoorzieningen;

c.    bijgebouwen;

waarbij het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden van het gebied wordt nagestreefd;

met daaraan ondergeschikt: 

d.    woonstraten;

e.    voet- en rijwielpaden;

f.     parkeervoorzieningen;

g.    speelvoorzieningen;

h.    groenvoorzieningen;

i.      bebossing;

j.      waterlopen en waterpartijen;

k.    nutsvoorzieningen;

 met de daarbijbehorende:

l.      tuinen, erven en terreinen;

m.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8. 2.       Bouwregels

8. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 8.1. onder a genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

a.    een gebouw zal binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b.    in afwijking van het bepaalde in lid 8.2.1. onder a mag de bouwgrens worden overschreden door de tot gebouwen behorende balkons, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 3,00 m;

c.    ter plaatse van de aanduiding “onderdoorgang” mag de eerste bouwlaag van een gebouw niet worden gebouwd;

d.    het aantal woningen zal ten hoogste 47 bedragen;

e.    de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 15,00 m bedragen;

f.     in afwijking van het bepaalde in sub e mag de bouwhoogte van een hoofdgebouw over ten hoogste 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw 16,00 m bedragen;

g.    de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen.

8. 2. 2. Voor het bouwen van de in lid 8.1. onder b genoemde gebouwen geldt de volgende regel:

-       de verticale diepte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen.

8. 2. 3. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:

a.    de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen zal ten hoogste 100 m² bedragen;

b.    de goothoogte van een aangebouwd bijgebouw zal ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het woongebouw;

c.    de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

8. 2. 4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de woning(en) en het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;

b.    de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

8. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de landschappelijke waarden, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

8. 4.       Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de landschappelijke waarden, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, ontheffing verlenen van:

a.    het bepaalde in lid 8.2.1. onder a en toestaan dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd;

b.    het bepaalde in lid 8.2.1. onder d en toestaan dat het maximaal aantal woningen wordt vergroot, mits:

-       de mogelijke toename van woningen in overeenstemming is met een door de provincie geaccordeerd Woonplan dat voor de gemeente Opsterland geldt. In het geval dat de woningbouwaantallen worden overschreden, kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten hieraan medewerking te verlenen, mits de provincie hiermee instemt;

c.    het bepaalde in lid 8.2.3. onder b en toestaan dat de goothoogte van een aangebouwd bijgebouw wordt vergroot, mits:

-       dit voor een woongebouw vanuit architectonische overwegingen aanvaardbaar is en de verhoging bijdraagt tot een ruimtelijke versterking van een straat of straatwand.