direct naar inhoud van Artikel 14 Algemene procedureregels
Plan: Beetsterzwaag - Van Lyndenpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0086.02BPVanlyndenpark-0401

Artikel 14 Algemene procedureregels

 

Op de voorbereiding van een besluit tot ontheffing op grond van

artikel 6 lid 6.4. en 6.6.;

artikel 7 lid 7.4. en 7.6.;

artikel 8 lid 8.4.;

artikel 9 lid 9.4.;

artikel 13;

is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpbesluit tot ontheffing, waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende 2 weken ter secretarie ter inzage;

b.    Burgemeester en Wethouders geven van de terinzagelegging te voren in één of meer dag-, nieuws- huis-aan-huisbladen, of op andere geschikte wijze kennis;

c.    de bekendmaking houdt mededeling in tot indienen van zienswijzen;

d.    gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpontheffingsbesluit.