direct naar inhoud van Regels
Plan: De Rusken 6, Frieschepalen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0086.04BPWDeRusken-0301

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het wijzigingsplan De Rusken 6, Frieschepalen met identificatienummer NL.IMRO.0086.04BPWDeRusken-0301 van de gemeente Opsterland;

1.2 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 bestemmingsplan:

het bestemmingsplan Frieschepalen - Kom, vastgesteld 5 oktober 2009, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0086.04BPKom-0401 van de gemeente Opsterland;

1.4 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.7 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.8 bouwvlak

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 2 Wonen - 1

Artikel 14 van het bestemmingsplan Frieschepalen - Kom , vastgesteld 5 oktober 2009, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'groen':
  • 1. geen bouwwerken worden gebouwd;
  • 2. het behoud van het bestaande pad en opgaand groen wordt nagestreefd;
 • b. het aantal woningen ten hoogste het ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' bedraagt.

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 3 Overgangsrecht

3.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
 • c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
3.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan  De Rusken 6, Frieschepalen van de gemeente Opsterland.

Behorende bij het besluit van 18 november 2020.'